Rakennustyömaan lajittelua tehostamassa

Rakennusjätteiden kierrätykseen kehitysharppaus: Näin onnistuimme Castreninkadun kohteessa

Lajittelu rakennustyömailla on toistaiseksi vielä vaatimattomalla asteella, mutta esimerkkejä löytyy suuntauksesta kohti enemmän lajittelevia ja jätteitä hyödyntävistä työmaita. VENUE:n (Veljekset Nuutinen Oy) työkohteessa Helsingin Kalliossa, Castreninkadulla toteutettiin menestyksekkäästi yhdessä jätehuoltopalveluista vastaavan Vaihtolavacom Oy:n kanssa merkittävä muutos saneeraustyövaiheen jätteenlajittelutapoihin työmaalla.

Kohde: Castreninkatu, Helsinki

Helsingin Kalliossa, Castreninkadulla sijaitsee vuonna 1939 valmistunut kerrostalo. Lähes 80 vuotta vanhan kerrostalon asunnot ovat 1-3 huoneen kaupunkikoteja. Kohteessa on aloitettu peruskorjaus vuoden 2022 alkupuolella ja se tulee jatkumaan noin puolentoista vuoden ajan.

Laajamittaisessa peruskorjauksessa asunnot remontoidaan kauttaaltaan: keittiöt, kylpyhuoneet ja asuinhuoneet. Asuntojen peruskorjauksessa kunnostetaan porrastilat, yleiset tilat ja irtainvarastot uusitaan. Lisäksi kerrostaloon rakennetaan uusi pesula, saunaosasta ja painovoimainen ilmanvaihto uusitaan koneelliseksi. Peruskorjauksessa huoneistojakauma muuttuu ja asuntojen määrä kasvaa viidellä asunnolla.

Pääurakoitsijana kohteessa toimii VENUE (Veljekset Nuutinen Oy)

Purkutyövaiheessa jätettä noin 1300 tonnia

Kohteen saneeraustyö aloitettiin purkutyöllä, jolloin purettiin käytännössä kaikki vanha tekniikka ja merkittävä osa sisärakenteista.

Purkutyöstä muodostui noin 1300 tonnia jätettä, josta suurin osa betoni- ja tiilijätettä. Vaarattoman jätteen lisäksi kohteesta muodostui reilu kymmenen tonnia vaarallista jätettä, kun kohteesta purettiin asbestia sisältäneitä rakenteita.

Purkutyön aikana jätteet lajiteltiin seuraavanlaisesti: puujäte, rakennusjäte, erityisjäte, betoni- ja tiilijäte, metallit sekä asbesti.

Purkujätteiden materiaalihyödyntämisen aste oli 70,71 % ja energiahyödyntämisen osuus 29,28 %.

Saneeraustyövaiheessa alkuperäinen lajittelusuunnitelma muuttui

Purkutyön valmistuessa edettiin varsinaisiin korjaustöihin. Työvaiheen muuttuessa purkamisvaiheesta varsinaiseen korjausvaiheeseen, kohteesta muodostuvien jätteiden koostumus muuttui merkittävästi – betoni- ja tiilijätteen osuus laski merkittävästi ja muiden jätejakeiden suhteellinen osuus kasvoi.

Jätejakeiden koostumuksen muutos aiheutti sen, että purkutyötä varten suunniteltu lajittelusuunnitelma ei käytännössä enää toiminut – työmaalta saatiin kerättyä vain kahden laatuista rakennusjätettä ja kohteen materiaalihyötykäytön osuus putosi 28,9 prosenttiin. Kun materiaalihyötykäytön osuus oli laskenut, oli myös kustannusten osuus jätetonnia kohden kääntynyt jyrkkään nousuun.

Työmaalla huomattiin jätteiden kierrätysasteen pieneneminen ja mietittiin, että millaisia vaihtoehtoja työmaalla olisi tilanteen korjaamiseksi. Yhdessä Vaihtolavacom Oy:n, joka vastasi Castreninkadun saneerauskohteen jätehuoltopalveluista ja pääurakoitsija VENUE:n (Veljekset Nuutinen Oy) kanssa yhteistyössä, työmaalle järjestettiin työmaakatselmus ja lajitteluneuvontakoulutus.

Uusi suunnitelma jätteiden lajittelulle

Katselmuksen ja lajitteluneuvontakoulutuksen yhteydessä käytiin läpi työmaan erityispiirteet ja olosuhteet. Castreninkadun osalta merkittävin erityispiirre oli kohteen keskeinen sijainti Helsingin keskustassa. Keskeisen sijainnin vuoksi, kohteessa oli rajallinen tila jätteiden keräämisen toteuttamiseksi.

Näiden huomioiden pohjalta laadittiin yhteistyössä uusi suunnitelma lajittelun toteuttamiseksi työmaalla jo työkohteessa. Suunnitelman lähtökohtana oli se, että suunnitelma on toteuttavissa työmaan erikoisolosuhteet huomioon ottaen.

Suunnitelman olennainen osa oli lajittelun erikoisratkaisut, joiden avulla toteutus oli mahdollista myös vallitsevissa olosuhteissa.

Työmaalla toimii tavarahissi, joka edesauttaa pölynhallintaa ja kerroskohtaisen lajittelun tyhjennystä. © VENUE (Veljekset Nuutinen Oy)

Keräysvälineratkaisut avainasemassa lajittelun parantamisessa

Työpisteiden jätteiden keräämiseen kehitettiin keräysvälineratkaisuja, jotka mahdollistivat lajittelun useampiin jätejakeisiin.

Työmaan pölynhallinta ja vaaratekijät portaikossa poistettiin siten, että purkujätteille hoidettiin kerroskohtainen odotustila. Odotustilasta toimitettiin jätteet edelleen keskitetysti tavarahissillä pääkierrätyspisteelle.

Näin saatiin jätteiden materiaalihyötykäytön osuutta kasvatettua huomattavasti varsinaisen korjaustyön aloituksesta sekä kustannukset saatiin pysymään maltillisina. Jalkautumisella työmaalle päästiin parhaisiin lopputuloksiin!

Muuttunut jätesuunnitelma paransi kokonaisuudessaan lajittelua

Uuden suunnitelman laatimisen yhteydessä sovittiin, että seurataan suunnitelman toteutumista säännöllisesti. Ensimmäinen tilanteen tarkastus tehtiin heinäkuussa 2022, noin kuukauden kuluttua uuden suunnitelman laatimisesta.

Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että tilanne oli parantunut huomattavasti heinäkuun aikana – erikseen lajiteltavien jätelaatujen määrää oli saatu kasvatettua kahdesta kymmeneen, materiaalihyötykäytön osuutta nostettua 29,28 %:sta 66 %:iin ja heikkolaatuisempaa rakennusjätelaatua ei ollut muodostunut enää ollenkaan. Näin todettiin, että suunta on ehdottoman oikea ja samalla suunnitelmalla voidaan jatkaa.

Viimeisin tarkastelu tehtiin vuoden 2023 tammikuun puolessa välissä. Kehitys oli jatkunut samalla tapaa oikean suuntaisena. Kumulatiivisesti varsinaisen rakennustyön aloittamisesta alkaen jätteiden materiaalihyötykäyttöaste oli kohonnut 28,9 prosentista 62,1 prosenttiin ja kerättävien jätejakeiden määrä oli noussut kahdesta kymmeneen.

Rakennustyövaiheiden muutos aiheutti haastetta rakennustyömaan lajittelussa, mutta nopealla reagoinnilla ja uudella suunnitelmalla päästiin alun purkutyövaiheita vastaavalle tasolle. © VENUE (Veljekset Nuutinen Oy)

Purkutyö- ja saneeraustyövaiheiden ero jätelajeissa

Kun varsinaisen saneeraustyökohteen materiaalihyötykäytön luvuissa päästään samalle tasolle kuin purkutyön osuudessa, on työmaalla todella onnistuttu. Saneeraustyövaiheen materiaalin syntypaikkalajittelu on huomattavasti haasteellisempi toteuttaa hyvin kuin purkutyömaan, jossa kohtuullisen helposti hyödynnettävät betoni- ja tiilijätteet muodostavat suuren osan kokonaismassasta.

Kokonaisuuteen vaikuttaa merkittävissä määrin betoni- ja tiilijätteiden lajittelun ja käsittelyn toteutus. Betoni- ja tiilijäte ovat suhteellisen helppoja erilliskerättäviä ja niille on olemassa erilaisia kaupallisia sovelluksia. Näin ollen materiaalihyötykäytön osuutta on suhteellisen helppo nostaa raskailla jakeilla.

Saneeraustyön osalta keveitä jätejakeita muodostuu huomattavasti enemmän ja materiaalihyötykäyttöasteen nostaminen on huomattavasti haasteellisempaa, koska eri jätelajien määrät ovat usein pieniä ja jätteet keveitä. Käytännössä saneeraustyön jätteiden lajittelun laadukas toteutus vaatii usein enemmän tilaa, enemmän keräysvälineitä ja enemmän suunnittelua sekä lisää työvaiheita.

Menestyksekäs lopputulos monen tekijän summa

Castreninkadun jätteiden lajittelun toteutumista on seurattua kohteen alusta saakka. Hyvä niin – nopealla reagoinnilla ja uudella lajittelusuunnitelmalla saatiin nopeasti katkaistua negatiivinen kehitys jätteiden syntypaikkalajittelussa.

Nopean reagoinnin lisäksi kohteessa saavutettuihin hyviin tuloksiin on vaikuttanut ennakkoluuloton ajattelu lajittelun toteuttamisessa. Suunnittelu toteutettiin yhteistyössä pääurakoitsijan ja jätehuoltopalveluiden toimittajan kesken, missä hyödynnettiin molempien osapuolien vahvin osaaminen.

Lajittelun suunnittelussa otettiin huomioon erilaisia keräysvaihtoehtoja ja valittiin niistä työmaalle parhaat käytännöt. Viimeisen silauksen onnistuneelle jätehuollolle mahdollistaa työmaan oma toiminta. Työmaalla otettiin suunnitelmat mukaan käytännön toteutukseen – ja lopputulos on suunnittelun mukainen eli hyvä!

VENUE (Veljekset Nuutinen Oy)

Veljekset Nuutinen Oy on 2001 perustettu korjausrakentamiseen keskittynyt yritys, joka korjaa ja rakentaa luotettavasti sekä laadukkaasti niin yksityisiä kuin julkisiakin projekteja.

Veljekset Nuutinen Oy:n visio on olla yksi suurimmista ja halutuimmista korjausrakentamisen toimijoista pääkaupunkiseudulla sekä olla tunnettu luotettavasta toiminnasta.

Veljekset Nuutinen Oy toteuttaa korjausrakentamisen projektit VENUE-tuotemerkin alla ja kalusteprojektit OLIVE-tuotemerkin alla.

VENUE-tuotemerkin projektit toteutetaan kiertotalous – ja kierrätysnäkökohdat huomioiden kustannus- ja aikataulutehokkaasti. Toimintatapa mahdollistaa korkean käyttäjä- ja asukastyytyväisyyden, säästöt energiankäytössä, sujuvan projektin sekä kustannusten hallinnan sekä välittömän kiinteistön arvon kasvattamisen.

OLIVE-tuotemerkin kalusteet ovat laadukkaita, kestäviä ja ympäristöystävällisiä. OLIVE-tuotemerkin kalusteiden pitkä käyttöikä, ajaton muotoilu ja kokonaisvaltainen palvelu käyttö takaavat kustannussäästöjä niin asennus- kuin käyttövaiheessakin. Uutuutena valmistuu kompaktit laminaatista valmistetut kylpyhuonekalusteet, jotka ovat täysin vedenkestäviä.

Vaihtolavacom Oy

Vaihtolavacom Oy on vuonna 1962 perustettu ympäristö-, vaihtolava- ja kuljetuspalveluihin keskittynyt yritys, joka on osa pohjoismaista Sortera konsernia.

Sorteran visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava kiertotalouden kestävien ratkaisujen toimittaja rakentamiseen, infrastruktuuriin ja teollisuuteen sekä ensimmäinen ympäristöpalveluiden tarjoaja, joka pystyy tarjoamaan palveluita ja tuotteita, jotka takaavat, että 100 % kaikesta kerätystä jätteestä käytetään uudelleen tai kierrätetään.